You have no items in your shopping cart.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Contactgegevens

E-mail: nikolas@bouwstocks.be

 

Artikel 2: Prijs  

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratiekosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce-website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bouwstocks BV niet. Bouwstocks BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bouwstocks BV is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bouwstocks BV. Bouwstocks BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 

 

Artikel 4: Online aankopen

Eens in het winkelmandje, krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd. Indien de klant een couponcode kan hij/zij deze ook hier ingeven en wordt die automatisch van het totaalbedrag afgetrokken. De klant geeft de facturatiegegevens in. De klant kan ook een ander afleveradres invoeren. De klant moet het gewenste adres ingeven om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. De verzending gebeurt door een externe transporteur. De klant kan deze verzendkosten terugvinden in het overzicht in het winkelmandje onder ‘Verzenden: (Levering)’. De klant kan indien gewenst ook een opmerking toevoegen. De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is inclusief btw. Hierna kiest de klant de gewenste betaalmethode. Hiervoor heeft hij/zij de keuze tussen: Credit Card (MasterCard, American Express of Visa), Bancontact, iDeal of direct bank transfer. Alle extra kosten vanwege de betalingsmethode worden vermeld, tenzij Bouwstocks BV de kosten op zich neemt.

De klant moet het vakje (OPT-IN) aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van Bouwstocks BV gelezen te hebben en akkoord gaat.  De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link. De klant kan nu op de knop ‘Afrekenen’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een rode foutmelding. De klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Verder’ te klikken. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail. 

 

Bouwstocks BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt Bouwstocks BV hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport. De klant ontvangt dan een mail met de boodschap dat we het order goed hebben ontvangen en dat we de bestelling aan het klaarmaken zijn voor verzending. Van zodra het order verzonden is, ontvangt de klant de melding via mail dat zijn/haar order verzonden werd. Leveringstermijn is afhankelijk van de externe transporteur. Wij streven naar een levertermijn van 5 werkdagen. Dit is echter geen garantie. Indien er zich een vertraging van het levertermijn voordoet zal Bouwstocks BV de consument hiervan op de hoogte stellen.

In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Ook staat het plaatsen van de goederen gelijk aan het aanvaarden van de goederen. Eens de goederen geplaatst zijn is retournering van de goederen niet meer mogelijk.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Bouwstocks BV was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Bouwstocks BV. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bouwstocks BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Bouwstocks BV. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Bouwstocks BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Bouwstocks BV. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Bouwstocks BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Het wordt sterk aanbevolen de goederen in hun oorspronkelijke verpakking, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs terug te sturen en zorgvuldig met de goederen om te gaan. Aangezien de wet bepaalt dat de consument aansprakelijk is voor de waardevermindering die het gevolg is van “het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen”.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Bouwstocks BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Bouwstocks BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan Bouwstocks BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Bouwstocks BV betaalt de Klant terug per betalingswijze waarmee de artikelen werden aangekocht. In ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 (zie ook artikel 5).

 Formulier voor herroeping

Goederen kunnen bij ons worden afgehaald.

Leveringen gebeuren door onze diensten of door een externe transporteur met kraanwagen of kooiaap.

Wens je om eender welke reden dan ook bepaalde artikelen of de gehele bestelling te retourneren? Breng ons binnen de 14 dagen op de hoogte van jouw beslissing en breng de artikelen daarna  onverwerkt terug naar onze winkel. Je kan dit zelf doen of via eender welke transportmethode. Indien het product beschadigd is zal er een waardevermindering toegepast worden. Langer dan 14 dagen geleden? Geen paniek, contacteer ons en we zoeken samen met jou naar de beste oplossing.

Bouwstocks BV zal het aankoopbedrag inclusief btw en standaard verzendkosten terugbetalen via de betalingswijze waarmee de geretourneerde artikelen werden aangekocht. 

Artikelen die we speciaal voor jou dienden te bestellen bij de fabrikant of op maat gemaakt werden kunnen niet teruggenomen worden. We zullen echter steeds ons best doen om voor een oplossing te zorgen. Je neemt best contact met ons op. Als je bepaalde artikelen na de periode van 14 dagen nog wenst te retourneren neem je ook beter even contact met ons op. Dit wordt steeds geval per geval bekeken.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Bouwstocks BV en het artikel terug te bezorgen aan Bouwstocks BV. Deze kosten worden gedekt door Bouwstocks BV

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Bouwstocks BV inlichten. In ieder geval dient elk gebrek, dat werd opgemerkt binnen de 2 jaar na aankoop, door de klant gemeld te worden binnen 2 maanden na vaststelling. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 jaar volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9: Klantendienst 

De klantendienst van Bouwstocks BV is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)479/247 277, via e-mail op nikolas@bouwstocks.be of per post op het volgende kantooradres: 3600 Genk, Marcel Habetslaan 18. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.  

 

Artikel 10: Privacy

Zie Privacy Verklaring 

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Bouwstocks BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten. 

 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Bouwstocks BV. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg afdeling Hasselt bevoegd.

 

Artikel 15: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Bouwstocks BV, een BV met maatschappelijke zetel gevestigd te 3540 Herk-De-Stad, Beerbosstraat 12, BTW BE 00685.696.265 (hierna genoemd “Bouwstocks BV”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce-website (“Klant”). 

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Bouwstocks BV moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Bouwstocks BV aanvaard zijn.